Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten Klavertje Vier Obstacle Run.

Artikel 1 – Definities

Evenement: Het evenement Klavertje Vier Obstacle Run.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
Organisator: Ouderraad GBS Klavertje Vier, Roeselaarsestraat 60, 8890 Moorslede; Alexander Huyghebaert, Camille Coolsstraat 66, 8890 Moorslede, BE0836913624

Artikel 2 – Deelname

Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan waardoor het ticket geldig is verklaard/uitgegeven.

De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

De minimum leeftijd voor deelname aan het Evenement is : 6 jaar (of wordt 6 jaar in dat kalenderjaar). Personen tussen 6 en 12 jaar zijn verplicht om met een volwassen begeleider deel te nemen. Personen ouder dan 12 jaar kunnen alleen deelnemen.

Het is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de leeftijd/startnummer van de Deelnemer te vragen. Wanneer na controle blijkt dat de Deelnemer niet aan de minimum leeftijd voldoet, is het de Organisator toegestaan de betreffende Deelnemer van het parcours te halen. Wanneer een Deelnemer ten tijde van inschrijving voor Het Evenement jonger is dan >16 jaar, is hij/zij verplicht toestemming van een ouder/verzorger te vragen voor inschrijving.

Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden en/of wijzigingen door te voeren in data en/of locaties van het Evenement, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

Het is de Deelnemer verboden deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen / spikes.

De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Uit veiligheidsredenen is het de Organisator toegestaan cut off tijden te hanteren tijdens het Evenement waarbij de Deelnemer verplicht wordt een kortere afstand te lopen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De Deelnemer is tijdens het Evenement verplicht om zich aan deze mededeling van de Organisator te houden. Bij het hanteren van een cut off tijd is het Evenement geen compensatie verschuldigd jegens de Deelnemer.

De Deelnemer is t.a.t. zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige doch verantwoorde manier te nemen. Hierbij is het kunnen zwemmen bij een water gerelateerd obstakel een vereiste en is het deelnemers met een pacemaker en/of andere hartkwalen niet toegestaan om obstakels met stroom te trotseren. Bij ieder obstakel tijdens Het Evenement heeft De Deelnemer de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over te slaan wanneer De Deelnemer deze niet wenst en/of durft te overwinnen.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden in bossen, (on)gelijke paden en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken of andere natuurlijke objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk geteld kan worden.

Artikel 4 – Portretrecht

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens en/of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

a. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzonden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzonden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

b. De Deelnemer is bij deelname aan het race vak zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelf verantwoordelijk dit uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het event schriftelijk te wijzigen via www.klavertje4obstaclerun.be.

c. Verzoek om informatie, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens
Betrokkenen hebben het recht om een verzoek tot informatie, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens in te dienen. Het verzoek kan worden gericht aan de organisator. In ieder geval dient de betrokkene zijn of haar identiteit aan te tonen op een nader door de Organisator te bepalen wijze. Een verzoek wordt binnen dertig (30) dagen in behandeling genomen en de betrokkene wordt geïnformeerd nadat het verzoek is afgehandeld.

Artikel 6 – Herroepingsrecht/Retourbeleid

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 7 – Beeldmateriaal

De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 8 – Website

De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op de website. In welke vorm dan ook, prijzen, data, schrijffouten,…